Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Max CPU When Opening Lots of Tabs

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dj_edgy

more options

I have over 155 tabs in my bookmark. When I open all of them in Incognito mode, the CPU goes through the roof and even after an hour it never goes down! I never had this problem before.

When I open tabs 10 at a time, CPU is normal. Is there an addon that can automatically open "x" number of tabs at a time until they are all open?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

@kgersen: The first one did the trick: "Open Bookmarks Slowly" by Peter Simonyi.

I tried opening all tabs without the addon and the CPU maxed out. Then I closed Firefox down and opened everything using Peter's addon and the CPU is running at a cool 9%. Thank you!

Được chỉnh sửa bởi dj_edgy vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.