Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't access Firefox for my email.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cdsunderland

more options

I have used Firefox for 15+ years. But it's been 2 weeks since I'm able to sign into my hotmail account while using Firefox. Why is this? I've rebooted, I've cleared cache and cookies. Any suggestions would be great.

Giải pháp được chọn

Hi, does the website give you a specific error message?

Over the years, Hotmail has moved a number of times. I think the latest mailbox address is along these lines:

https://outlook.live.com/mail/

If you aren't logged in, that usually redirects to their advert for email with a Sign In button. Clicking Sign In should take you to an address on this server:

https://login.live.com/login.srf? [followed by lots of parameters]

Do you get that far? Where does the process break down for you?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, does the website give you a specific error message?

Over the years, Hotmail has moved a number of times. I think the latest mailbox address is along these lines:

https://outlook.live.com/mail/

If you aren't logged in, that usually redirects to their advert for email with a Sign In button. Clicking Sign In should take you to an address on this server:

https://login.live.com/login.srf? [followed by lots of parameters]

Do you get that far? Where does the process break down for you?

Hữu ích?

more options

That did the trick, thank you SO much for responding so quickly! It's been driving me nuts.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.