Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WebRTC shield not working?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

My WebRTC shield is on, says "you are protected", but the test I run on it seems to say a lot of info is readable. I have included a screen shot of the test. I am using Hoxx VPN (premium) and the shield is also from them. My firefox is up to date.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I think it is this combination of extensions?

Have you contacted them about whether their leak shield is working as designed? It may be designed only to prevent sites from using WebRTC to learn other IP addresses, so they can only know the IP address of the VPN exit node.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.