Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ctrl+LeftButton

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Если нажать на вкладку зажав Ctrl+LeftButton, то над вкладкой появляется синия полоска, хотя она не открыта.С чем это связано?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Using the Ctrl + LeftButton shortcut allows you to select multiple tabs to perform an action on. For example, if you Ctrl + LeftButton multiple tabs, you can close them by using the Ctrl + W shortcut.

The Shift + LeftButton shortcut also allows you to select a range of tabs.

Hope that answers your question.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.