Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why firefox starts in black and white see twitter logo is black not blue any help

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

i must alt + shift + print screen to solve this before open fire fox

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It seems like maybe you are using Windows 7 in high contrast mode.

Try going to the General section of the Firefox settings page. Scroll to the Fonts and Colours section of the Language and Appearance area and press the Colors... button. For the Override the colours specified by the page with your selections above select Never from the drop-down menu and then press Ok to save the changes. Restart Firefox to save the changes.

You might also want to check if Windows 7 is in fact in high contrast mode. This can be done on Windows 7 but right-clicking the desktop and selection Personalize. Make sure that you have no selected the High contrast theme.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

It seems like maybe you are using Windows 7 in high contrast mode.

Try going to the General section of the Firefox settings page. Scroll to the Fonts and Colours section of the Language and Appearance area and press the Colors... button. For the Override the colours specified by the page with your selections above select Never from the drop-down menu and then press Ok to save the changes. Restart Firefox to save the changes.

You might also want to check if Windows 7 is in fact in high contrast mode. This can be done on Windows 7 but right-clicking the desktop and selection Personalize. Make sure that you have no selected the High contrast theme.

Hope this helps.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.