Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

want to put firefox homepage in my bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lindaalmquist

more options

I would like to add the Firefox homepage to my favorites list, but when I am on the page (get to it by clicking on the "home" button to the left of the address bar), the "star" button in the address bar is not there (usually would click on that to mark the page I am on to be bookmarked). The address bar does not show an address, so I can not add it manually. What is that address, or are there any suggestions about how I might get this done? Thank you from Linda.

Giải pháp được chọn

The address is about:home or about:newtab (I think they are the same?).

As a quicker workaround, you could try pressing the keyboard shortcut Command+D to bookmark the page. Does that work?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The address is about:home or about:newtab (I think they are the same?).

As a quicker workaround, you could try pressing the keyboard shortcut Command+D to bookmark the page. Does that work?

Hữu ích?

more options

Thank you--the keyboard shortcut worked--I am so happy about this--thank you again!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.