Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox has begun changing my address when I enter it in an online form on a website

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

Firefox has begun changing my address when I enter it in an online form on a website. Instead of saving my address as entered, it alters it to something else. For example, if I enter my address as "1234 Camino Las Roblas" it changes it to "1234 The Roblas Road". I'm not having the same issue with other browsers. Also, when I check the address as entered by Firefox with another browser, the other browser shows that it's reading correctly. So it appears that Firefox may be entering my address correctly but just not displaying a correct readout. I'm wondering if it's automatically translating the "Camino Las" part of my address from Spanish to English and substituting "The _____ Road"? Would like to know if anyone else has experienced this and how to correct. Thanks much.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.