Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Installing Firefox without Reinstalling Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

I want to install Firefox 80 to an empty custom folder I made called C:\Internet\Firefox. Upon clicking the installer, it states that I've already installed Firefox (picture 1) and I'm not given a choice on where to install it. I'm not 100% sure where that installation installed but I found a Firefox 80 install in C:\Program Files\Mozilla Firefox. I don't want it there, I want it in C:\Internet\FIrefox. How do I custom install when the Installer won't give me any choices and very little information?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

When you go to the Firefox download website it gives you a smaller installation file. This is the preferred way for most users because it kind of just does everything for you once you run it. However, if you select Download options and other languages from the download page, it will take you to this website where you can select the specific installer that you want.

That will give you the full installer, which will give you a larger choice of installation options when you run it.

As a side note, when you change the location that Firefox is installed in, you may need follow the steps on the Recover user data missing after Firefox update page to get your Firefox data to load properly.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

When you go to the Firefox download website it gives you a smaller installation file. This is the preferred way for most users because it kind of just does everything for you once you run it. However, if you select Download options and other languages from the download page, it will take you to this website where you can select the specific installer that you want.

That will give you the full installer, which will give you a larger choice of installation options when you run it.

As a side note, when you change the location that Firefox is installed in, you may need follow the steps on the Recover user data missing after Firefox update page to get your Firefox data to load properly.

Hope this helps.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.