Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can i make the object browser to remember deleted elements?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi everyone, i have a website where i have to delete a certain element in order for the website to display correctly. I am doing this by right-clicking on the element, selecting "Inspect Element" and then i simply click delete node and close the object browser. Since i visit that website regularly i wonder if there is any way to make the object browser to remember that i want that element to be deleted on every visit to this website? Or do i need an Addon for that?

Thank you in advance and best regards!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can possibly use code in userContent.css to hide specific content. You can find the selector with the Inspector and use display:none!important; to hide this element. Use @-moz-document domain() to make the rule work only on a specific domain.

You can also use a JavaScript bookmarklet on the Bookmarks Toolbar to apply style rules.

javascript:(function(){
var S='<rules>',SS;
SS=document.createElement('style');
SS.setAttribute('type','text/css');
SS.textContent=S;
document.querySelector('head').appendChild(SS);
})()

Add code to the userContent.css file.


@-moz-document domain(xxx.com) {
 selector { display:none!important; }
}

See also:

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

  • toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true

See:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.