Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Arrow buttons in kiosk mode

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am planning to use firefox on a touch activated information display.

Is it possible to show the basic navigation buttons (back and fourth) in a full screen scenario (kiosk mode for example)?

Thanks for your help.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You will have to add all navigation buttons you need to the web page you display.

Hữu ích?

more options

Thanks for the fast answer,

that works, but what if normal websites are linked? Then it would be great to use the build in navigation functionality but bigger and without the URL bar.

Is it somehow possible to style firefox that way?

Hữu ích?

more options

Kiosk mode has its limits as you can read in the article and if you need more features then you will have to refrain from using kiosk mode.

It is possible to use a userChrome.css file to hide elements in the user interface, but this is all or nothing and you can't specify for what domain you want to enable some features.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.