Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I click below link in CHrome it downloads in Firefox it just refreshes page...

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
more options

When I click below link in Chrome it downloads, BUT in Firefox it just refreshes page...

This occurs on 2 machines I have, HP Win 8.1 and new Lenovo Win 10

Link as an example-Chrome will download like normal, Firefox, must right click and open new tab to get it.

https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Vantage-Knowledge-Base/Lenovo-Vantage-install-update-failure-in-Microsoft-Store/ta-p/4196489

Thoughts?

Thank you Peter

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.