Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

add-on icons disappearing from customize controls evernote web clipper, keeper, zoom scheduler

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi underskirt

more options

Evernote web-clipper, Keeper and Zoom scheduler icons have all disappeared but appear to be installed. I have removed and reinstalled the add-ons, and restored my custom controls to default and they are still not appearing. Please help.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Are you using Firefox in Private Browsing mode?

If you are, you need to give add-ons the ability to run in Private Browsing mode. See Extensions in Private Browsing for more information.

Hope this helps.

Hữu ích?

more options

I am not using private browsing.

Hữu ích?

more options

Do you see messages in the Browser Console about these extensions if you check this console after starting Firefox ?

Hữu ích?

more options

tried to detect trackers before rules were loaded 4 background.js:287 Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. webrequest.js:107 tried to detect trackers before rules were loaded 9 background.js:287 Promise rejected after context unloaded: Actor 'Conduits' destroyed before query 'RuntimeMessage' was resolved 3 messaging.js:1 tried to detect trackers before rules were loaded 19 background.js:287 DataCloneError: The object could not be cloned. ExtensionChild.jsm:813 tried to detect trackers before rules were loaded 5 background.js:287 DataCloneError: The object could not be cloned. ExtensionChild.jsm:813 tried to detect trackers before rules were loaded 45 background.js:287 Key key_application of menuitem Application could not be found menu.js:292 tried to detect trackers before rules were loaded 26 background.js:287 OpenGL compositor Initialized Succesfully. Version: 2.1 INTEL-14.7.8 Vendor: Intel Inc. Renderer: Intel(R) Iris(TM) Graphics 540 FBO Texture Target: TEXTURE_2D tried to detect trackers before rules were loaded background.js:287

Hữu ích?

more options

I have loads of messages there

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.