Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

With LinuxMint want to access DirecTV/FoxNews thru FireFox rather than Google Chrome

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

Cannot figure out how to use Firefox, my preferred Default browser to access FoxNews thru Directv. I do have DirectV as my main system. A while back tried to contact DirecTV, but nothing replied back. I have searched online for ideas, but so far have not had any success.

Tried going the Switcher route. Tried accessing thru DRM, which I do have enabled. Only leads I can find online date back to 2016, 2017, etc. So looking for help with yet another issue with LinuxMint. But I do love LinuxMint...PERIOD!

As always my thanks.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.