Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Div blocks looks like ellipses, or inflated sails of a ship.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hfic Samin

more options

Div blocks looks like ellipses, or inflated sails of a ship. This is not rounding corners. The elliptical sides are parallel to each other. I don't know how to make div's rectangular. Andrei. 8 years of commercial web development.

http://hifiintelligentclub.ru/?strName=&strStyle=&intBitrate=0&strCodec=&int0Page=0&int1OnPage=3&int0PlayingStationNum=0&strPlayingStationStyle=&strPlayingStationId=XBUkAnNcbiAAHgoyFTtjFwAKGj8xPhowHF9TXU4BEQQkIDZHbndpXwMgAXYKMXtW]

Блоки дивов похожи на эллипсы, или надутые паруса корабля. Это не скругление углов. Эллипсовидные стороны параллельны друг-другу. Я не знаю как сделать дивы прямоугольными. Андрей. 8 лет коммерческой веб разработки.

Div blocks looks like ellipses, or inflated sails of a ship. This is not rounding corners. The elliptical sides are parallel to each other. I don't know how to make div's rectangular. Andrei. 8 years of commercial web development. http://hifiintelligentclub.ru/?strName=&strStyle=&intBitrate=0&strCodec=&int0Page=0&int1OnPage=3&int0PlayingStationNum=0&strPlayingStationStyle=&strPlayingStationId=XBUkAnNcbiAAHgoyFTtjFwAKGj8xPhowHF9TXU4BEQQkIDZHbndpXwMgAXYKMXtW] Блоки дивов похожи на эллипсы, или надутые паруса корабля. Это не скругление углов. Эллипсовидные стороны параллельны друг-другу. Я не знаю как сделать дивы прямоугольными. Андрей. 8 лет коммерческой веб разработки.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Solved.

Oops, sorry, it's autumn. The weather is very rainy, and the forest is magic. It's too magical this time. There were 2 two nodes moved to another line. So i think the best solution is to go to another forest, and try a luck here. The magic of the pair could make it better.

Thanks for your attention. It was my mistake.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Solved.

Oops, sorry, it's autumn. The weather is very rainy, and the forest is magic. It's too magical this time. There were 2 two nodes moved to another line. So i think the best solution is to go to another forest, and try a luck here. The magic of the pair could make it better.

Thanks for your attention. It was my mistake.