Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My computer crashes when I try to upload a picture to ebay listing

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bp-142a7886-259c-4733-8865-3af880200918 9/18/20, 9:26 AM View bp-43c1908b-ef7e-4fb7-b622-ba1a80200918 9/18/20, 9:17 AM

These are the crash reports that came up for this morning. It has crashed each time since then. I'm trying to upload pictures from the desktop to ebay listing. Please help, thanks!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Product Firefox Release Channel esr Version 78.2.0esr Build ID 20200817153328 (2020-08-17) Buildhub data OS OS X 10.11 OS Version 10.11.6 15G22010

bp-142a7886-259c-4733-8865-3af880200918 bp-43c1908b-ef7e-4fb7-b622-ba1a80200918

Signature: objc_exception_rethrow | -[NSOpenGLLayer drawInOpenGLContext:pixelFormat:forLayerTime:displayTime:]

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_CRASH(Unhandled exception)

Crash Reason EXC_BAD_ACCESS / KERN_INVALID_ADDRESS

This is for Sumo's Related Bugs 1601985 ASSIGNED --- Crash in [@ objc_addExceptionHandler | -[NSOpenGLLayer drawInOpenGLContext:pixelFormat:forLayerTime:displayTime:]]

Hữu ích?

more options

When the browser crashed, were you working with the Mac file-picker?

Hữu ích?

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.


You can check in Font Book for font issues like corrupted and duplicate fonts. You can try to do some maintenance.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.