Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Message says my Bookmarks will be gone

more options

, please I need help! with my missing book marks

, please I need help! with my missing book marks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sorry, but what does the message say? Is it the one mentioned in this article:

Fix "The bookmarks and history system will not be functional" error message