Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What or which "Authentication app"??

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am attempting to perform a 2 steps verification.

Firefox is asking me: "Open your authentication app and enter the security code it provides." What "Authentication app"?? On my Mac? On my iPhone? I have been unable to figure out what Firefox means.

I have tried a number of those apps, but none of the codes was accepted (Authenticator, Google's Authenticator, iDnow).

Any suggestion will be greatly appreciated. /Boris D.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Boris!

Are you attempting to setup two factor authentication (2FA) on your account for the first time or do you already have it configured on your account and you are just trying to log in?

If you are trying to setup 2FA security on your account for the first time, you would need to use a 2FA app. The Firefox Accounts system currently supports a variety of apps for this purpose. A list of the supported apps along with instructions on how to setup 2FA on your Firefox Account can be found on the Secure your Firefox Account with two-step authentication page.

If you already have 2FA setup on your account and are just trying to log in, you would need to use the code provided by the 2FA app that you linked to your account. The code changes periodically, so you will need to open the app to see what the current code is to get into your account.

Hope this helps.

Hữu ích?

more options

Do all those apps generate the same TOTP code ?

You can try an Authenticator extension in Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.