Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox without address bar and in a new window

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

So, I want to run Firefox from the command line withoug address bar and in a new window. I found that I can enable ssb and try it with: firefox -ssb http://127.0.0.1:6680/ This doesn't work, so I tried: firefox -ssb -url http://127.0.0.1:6680/ This opens it, not in a new window but in a new tab of an already existing session, and the ssb argument doesn't seem to work. Then, I tried: firefox -new-window http://127.0.0.1:6680/ This does work but again, there's still the address bar. The -ssb argument works with websites like google.com etc. but not local sites like the address I mentioned there. What do I do?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.