Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to re-disable TLSv1.0?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matthew.Davis.2

more options

I tried to visit a website on a private network.

Firefox threw up a security warning about how the web page uses TLSv1.0.

I clicked on the "Enable TLS v1.0" button because I wanted to temporarily view the web page, so that I can look at the TLS certificate to debug an unrelated issue about the cert chain on this site.

Now I want to go back to the default settings, where Firefox blocks TLSv1.0.

How do I do that?

In about:config I looked at security.tls.version.min but it's still on the original value of 3. Yet Firefox is still letting me view that particular page over TLSv1.0 without the security warning.

Giải pháp được chọn

Hi Matthew, I'm not sure what preferences are changed when you enable TLS 1.0, but could you take a look here:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste TLS and pause while the list is filtered

(3) At the right end of each row that is bolded, indicating that it has been modified, click the arching left-pointing arrow reset button to restore the default value for the preference -- in particular, look for security.tls.version.enable-deprecated

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox.

Does that fix it -- meaning, you get the old error message again?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Here is a printscreen of the original error screen, which is no longer appearing.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi Matthew, I'm not sure what preferences are changed when you enable TLS 1.0, but could you take a look here:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste TLS and pause while the list is filtered

(3) At the right end of each row that is bolded, indicating that it has been modified, click the arching left-pointing arrow reset button to restore the default value for the preference -- in particular, look for security.tls.version.enable-deprecated

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox.

Does that fix it -- meaning, you get the old error message again?

Hữu ích?

more options

Yep, `security.tls.version.enable-deprecated` was the setting that was changed. Now I've set that back to the default value of false, and the TLS warnings return.

Thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.