Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Find all uppercases on a page

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Is there any way to highlight every uppercase character on a page like when we use the "Find bar" using Ctrl+F ?

Giải pháp được chọn

Hmm, I don't think there is a built-in way to do this.

There are some add-ons that allow Regular Expression (RegEx) searching in pages. Here's an example I just tried out for a few minutes:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/regexsearch/

To find the pattern of all capital letters, your query is

[A-Z]

You check the box for global. Then click Highlight. Screenshot of the result attached for reference.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hmm, I don't think there is a built-in way to do this.

There are some add-ons that allow Regular Expression (RegEx) searching in pages. Here's an example I just tried out for a few minutes:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/regexsearch/

To find the pattern of all capital letters, your query is

[A-Z]

You check the box for global. Then click Highlight. Screenshot of the result attached for reference.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.