Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Home & End Keys not working in Address & Search bar (macOS)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hi there,

I'm currently running macOS 10.15.6 and Firefox 80.0.1.

I've not been able to get the Home and End keys on my keyboard to jump to the beginning and end of the URL inside the address bar for a while now. I know on macOS I can hit command+left and command+right to achieve the same behaviour. But so many sites (not this one; but Google Docs, reddit, etc) support the Home and End key behaviours.

I'm not sure if this is the right place to report bugs / feature requests, but maybe the community knows how I can even mimic this behaviour with extensions.

Thanks for reading!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.