Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Should I use RegretsReporter to report the lack of seizure warnings on Youtube?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Mozilla recently launched RegretsReporter to track problems with Youtube's recommendation algorithm.

Here're the explanations I've found:

https://addons.mozilla.org/en-CA/firefox/addon/regretsreporter/

moz-extension://d6e3b360-4ac4-4147-9833-dce3ba6fb78e/get-started/get-started.html

(non-scrolling elements warning) https://foundation.mozilla.org/en/blog/mozilla-crowdsourcing-research-youtube-recommendations/

None of these discuss whether users should address lesser-known problems with Youtube recommendations, such as when they recommend seizure triggers which lack seizure warnings.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.