Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Characters not displaying on Firefox for linux

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

After removing and downloading Firefox again recently, I have begun to run into characters not displaying on websites. Nearly every site is subject to this issue, where characters display as little boxes with numbers inside them. After looking around, I have verified that I am allowing sites to specify their own font, and that I don't have any fonts blocked under about:config. I am running Firefox 80.0.1 on Ubuntu 18.04.3 LTS.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.