Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Automatic Start

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

17/Sep/2020 11:37

I had **two (2)** Firefox browsers. They both worked fine.

Each one had links to web pages that worked fine.

There was an automatic start last night - and only one browser returned. The browser had different bookmarks. (**All** of those bookmarks aren't useful.)

How do I get both Firefox browsers back after there is an automatic start?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi bkaras1, could you explain in more detail your setup from before the change? For example:

  • Two completely different editions of Firefox were installed, such as the regular release and the Developer Edition
  • One edition of Firefox was installed, and you had shortcuts to start Firefox in two specific profiles
  • Something else

Note: Sometimes after an updated, Windows starts up with slightly messed up permissions, preventing Firefox from accessing some files. If you haven't already, you could try doing a normal shutdown and restart of Windows and make sure you are starting up normally with your regular user identity.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.