Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

importing passwords from sfari / ICloud and importing favourite webstites from safari

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

- on my Macbook Air i've just changed from using Safari to Firefox. I synchronized Firefox on all my devices (IPhone, IPad). However, using firefox, passwords from ICloud (the server) are not automatically enetered if I visit a website. Since apple generated these passwords it's quite a challange to enter them all by hand. There must be a more efficient solution. In short: how can i allow Firefox to use the passwords stored in my account on ICloud? - how do I transfer my favorites from safari in Firefox (the import tool only gives the option to import bookmarks).

I do hope someone can help me; many thanx in advance, anyway.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.