Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

1.1 MB is stuck.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can not remove 1.1MB from "Cached Web Content", no matter what I do. It's in linux, so less likely to have a bug. Could anyone make a suggestion please. I might need to look under the hood.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you see items listed on the about:cache page ?

Note that data stored in the cache2 folder includes a lot of meta data like the headers and security/certificate data and that about:cache shows the data size of the cached item.

Firefox may also store OCSP responses and other data used internally.

Did you check the profile location for the disk cache for what items are left after clearing the cache ?

You can find a button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page for Local Directory.

  • ~/.cache/mozilla/firefox/<profile>

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.