Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PKI certificate selection not displaying all available certs.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Greetings - I am using Firefox on Ubuntu 20.04.1. When I try to log on to a secured DoD site, I get the certificate selection pop-up. Normally, only two of three certificates are displayed. I used to be able to select the first certificate without error but the DoD recently changed their requirements. Now, the same certificates are displayed but the one I need is not displayed. How do I edit that window to display all certificates on the CAC card? Thank you for your time.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.