Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spacebar not checking radio and checkbox form inputs

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I am on Firefox Dev edition 81. When navigating a plain HTML form with the keyboard, the spacebar does not check radio or checkbox inputs.

This is the page I'm using for testing: http://fyvr.net/a11y/spacebar-action.html

When I test the same page in Firefox 80, the spacebar behaves as expected.

Appreciate any help!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.