Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why doesn't firefox seem to consider the --window-size command-line parameter on Ubuntu ?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Please note that my question is not about preserving preferences. I've searched and found many Q&A threads on preference preservation, but I don't think that is my problem or issue.

What I'd like to do is to make some Ubuntu desktop menu shortcuts to launch specific web-based apps, in individual windows (I suppose separate instances and new-window) of specific size, with a given specific URL, hopefully with it's own icon, sort-of replacement of desktop apps. So in the Desktop menu I should be able to see 'Google Meet' (for instance) as an application with it's own icon, but clicking it launches Firefox with Google Meet's URL, and a window that is just 800x600 in size.

However, when I try to launch windows on Ubuntu MATE (also tried Lubuntu, and standard Ubuntu... all 20.04), firefox seems to ignore --window-size command line parameter, and all new windows are of exactly same size, which is the default size apparently, ignoring the command-line parameter. What gives ? How can I do what I am trying to as explained above (from firefox standpoint... I know how to create Ubuntu .desktop file etc.).

cheers, B

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.