Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Security -- how much is too much

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have 2SA set up already. Can I also use Account Recovery? I seem to recall that it was one or the other, but not both.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

Account recovery using a recovery key is about being able to access data on the Sync server in case you forgot the password of this Firefox Account as a password reset will remove this data. 2FA adds an extra security layer and Account recovery isn't possible if you lost the 2FA app or recovery codes and if you can't pass 2FA verification then your only option is a new account with a different email address.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.