Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MAIL ICON

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 179 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Marcus

more options

The icon for MAIL is no longer available at the right end of the search bar - should be to left of the history/bookmarks/pocket list icon. Please help me restore this. I use it to place news headlines etc. into e-mail for sending!!!!

The icon for MAIL is no longer available at the right end of the search bar - should be to left of the history/bookmarks/pocket list icon. Please help me restore this. I use it to place news headlines etc. into e-mail for sending!!!!

Giải pháp được chọn

Note that you can right-click an item in the three dot "Page actions" drop-down list to add its button to the location/address bar for easy access.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hello!

The "E-mail link" button is inside the "three dots" icon on the far left of the search bar.

Được chỉnh sửa bởi LutraLutra vào

more options

Giải pháp được chọn

Note that you can right-click an item in the three dot "Page actions" drop-down list to add its button to the location/address bar for easy access.

more options

THANK YOU THANK YOU - to each of you! I had NO idea about using the THREE DOTS until you came along!!!

more options

I need to get Firefox e-mail icon.