Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox hangs when I open inspect element on some websites

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

When I open inspect element on some pages, FF is hanging and I am not able to edit the styles in that page. It works fine on other browsers like Chrome. Also FF uses more amount of CPU when I browse those pages.

I have disabled all the addons and tried but it still hangs.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.