Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Thunderbird Extension Code warning

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1304416]
Hi, I have created a thunderbird extension by using the following docs, https://thunderbird-webextensions.readthedocs.io/en/68/cloudFile.html Now, this extension is working fine with debug mode. But while publishing this extension I am receiving warnings like the attached image. How can I solve these warnings?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Add-on questions should be posted in the add-ons forum; https://discourse.mozilla-community.org/c/add-ons