Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to block addon-installation but allow "build-in" addon openh264 ?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Hello,

in our company we use firefox esr 78.2 and have blocked the installation of add-ons with our gpo-settings. But we need the openh264-codec-plugin to work (for video conferencing). Is there a chance to only allow / whitelist the openh264-plugin, so firefox can complete this codec-installation ?

We need something like the chrome-policy ExtensionInstallWhitelist: https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3#ExtensionInstallWhitelist

thanks in advance and greetings from germany

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.