Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Uninstall Firefox using a command in SCCM

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi all, Has anyone know how to uninstall Firefox via SCCM using the a command under the Deployment type or any other way using an application deployment?

Any tips welcome!

Thank you,

DannyC.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.