Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Favicons Sync

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

After all these years, favicons still don't sync? Tell me this isn't so, that I'm doing something wrong. No way in hell I'm going to go through opening ~1,200 bookmarks just to make favicons sync.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

No, bookmark icons don't sync through Firefox Sync. There are a couple of reasons for this: It greatly increases the size of the data being sent through Firefox Sync and there is a privacy concern with sending that information through Firefox Sync.

Generally, I recommend the Checkmarks add-on. It opens up the bookmarks for you to restore the icons.

Hope this helps.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.