Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows Authentication issue

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi Team,

I have one website portal where we need to enter username and password to access the portal. when i access website from different browsers like Google Chrome, IE and Microsoft Edge, its automatically authenticating my windows login credentials. But when i am trying to access the same website in firefox , its not authenticating. i have to enter my username and password and than portal up for me and working.

I have done some basic troubleshooting step but nothing is working for me. steps:

network.automatic-ntlm-auth.allow-proxies True network.negotiate-auth.allow-proxies True network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris, double click on this and i have entered my website url. closed Firefox and open again still same issues.

I have also added my website under Exceptions list in Security options, still not working

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.