Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

trying to edit saved debit card details

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I have mistyped a credit card number so now it keeps filling in the wrong number. I can't find where to edit or delete this. All the help articles say go to "Forms and Autofill" and then "Saved Credit Cards". I don't have these options. I don't have "Forms and Autofill", I just have "Logins and Passwords" and under that, I just have an on/off toggle option for "Autofill logins and passwords" - can't find anywhere for saved credit cards. I updated to 80.0.1 browser so I'm up to date.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.