Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 80 doesn't block autoplay (especially on Youtube)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Volatilize

more options

Only when I reload the site the autoplay icon appears and the video is prevented from being played (This works only in like 80% of the cases). The same for Channel Trailers (I really hate Youtube for inventing these). Opening a video in a new tab works fine and it's waiting until I decide to play it.

Setting media.autoplay.blocking_policy = 2 in about:config didn't help.

Autoplay is set to block audio and video everywhere.

Được chỉnh sửa bởi Volatilize vào

Giải pháp được chọn

Ok, it seems to work now when I refresh/clear Firefox completely and set the policy after that. I hope it stays that way now...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Ok, it seems to work now when I refresh/clear Firefox completely and set the policy after that. I hope it stays that way now...

Được chỉnh sửa bởi Volatilize vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.