Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

search engine does not works.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When digiting in the Firefox search bar, the screen becomes gray and the search engine is blocked. I have Windows 10 and my search engine is Bing. Everything works instead if I use the Cortana bar. I have already reset Firefox but nothing change. Thank you for helping. Gaspare

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

To do this, follow these steps:

   Select Start , then select Settings .In Windows Settings, select Update & Security > Troubleshoot . Under Find and fix other problems, select Search and Indexing . Run the troubleshooter, and select any problems that apply. Windows will try to detect and solve them.

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.