Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After downloading and starting Firefox, I get an error message that says "A copy of Firefox is already open. only one copy of Firefox can be open at a time." The thing is I don't have another copy open.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 95 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Émile Jetzer

more options

After downloading and starting Firefox, I get an error message that says "A copy of Firefox is already open. only one copy of Firefox can be open at a time." The thing is I don't have another copy running.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Does Firefox appear in the App Switcher? If you hold down the Command key and then press and release the Tab key, MacOS should display a bar of running programs that you can switch to by pressing Tab additional times. Is Firefox listed?

If Firefox is listed, if you keep the Command key pressed and press Tab enough times to select it, and then release both the Tab and Command keys, in theory, Firefox should be made the active application.

Does anything appear to happen on the screen?

If not, is there any possibility that Firefox is open on a different display? Obviously only applicable if you use (or have used) multiple displays.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Does Firefox appear in the App Switcher? If you hold down the Command key and then press and release the Tab key, MacOS should display a bar of running programs that you can switch to by pressing Tab additional times. Is Firefox listed?

If Firefox is listed, if you keep the Command key pressed and press Tab enough times to select it, and then release both the Tab and Command keys, in theory, Firefox should be made the active application.

Does anything appear to happen on the screen?

If not, is there any possibility that Firefox is open on a different display? Obviously only applicable if you use (or have used) multiple displays.

Hữu ích?

more options

I finally just reinstalled Firefox, and things seem to have stabilized. Thanks for the tip on the running programs!

Hữu ích?

more options

I have had the same problem appear twice, and found the linked solution to work in both cases: https://osxdaily.com/2010/05/16/fix-for-close-firefox-a-copy-of-firefox-is-already-open-error/

Doesn't require a reinstall, but basic knowledge of Terminal and Mac OS file structure.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.