Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Microsoft won't allow Firefox logon

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mike Schmieg

more options

I am running Windows 10 Pro on a Dell XPS 8930 with Firefox 80. When I attempt to go to the Windows Community, I receive the following:

https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2020-09-09-12-19-01-944e48.png]

If I use Edge, there is no problem. Any ideas here?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Most commonly, this kind of problem authenticating on one of a company's sites to use another of it's sites is related to "third party" cookie restrictions or possibly other cookie restrictions. Could you check this article and see whether relaxing cookie restrictions makes any difference in this case: Websites say cookies are blocked - Unblock them.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Most commonly, this kind of problem authenticating on one of a company's sites to use another of it's sites is related to "third party" cookie restrictions or possibly other cookie restrictions. Could you check this article and see whether relaxing cookie restrictions makes any difference in this case: Websites say cookies are blocked - Unblock them.

Hữu ích?

more options

Thank you. That seems to work.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.