Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox, open pdf in new tab, not showing url of source

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

This refers to Firefox version 80.01.1 (64 bit), on a Windows 10 platform, OS build 19041.450.

I tend to open pdf files in a new tab.

Later if I choose to download that file, I will paste the URL in the file as record.

Now with this version of Firefox, the URL is not shown with the pdf file, but rather a local drive temporary location! (e.g. file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/recycling-02-00003.pdf)

This does not happen all the time, but at some sites, e.g. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWlPex8trrAhUh6XMBHf5bAbQQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2313-4321%2F2%2F1%2F3%2Fpdf&usg=AOvVaw3fTZswGqS5KjqCNjFbe2HE

How can I force Firefox to stop doing this? Thanks!

Giải pháp được chọn

I think that this happens if the server sends the file not as "application/pdf", but as "application/octet-stream" or "content-disposition:attachment". The former opens the PDF file in a tab and the latter gives you a download dialog with the choice to open the file in Firefox and that causes the file to get downloaded in the temp folder.

Once downloaded you should see the file in the download manager and copy the download link via the right-click context menu.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I think that this happens if the server sends the file not as "application/pdf", but as "application/octet-stream" or "content-disposition:attachment". The former opens the PDF file in a tab and the latter gives you a download dialog with the choice to open the file in Firefox and that causes the file to get downloaded in the temp folder.

Once downloaded you should see the file in the download manager and copy the download link via the right-click context menu.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.