Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password manager: how to manually add a new login / password for a site?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Dears,

 Due to a mysterious reason, the password manager of firefox on my home PC does not want to keep in memory my login/pwd for a given site. I mean: this works well for other sites (as well a brother site of the problematic one, as well as the problematic site with the same version of firefox but on another PC). But, never mind.

As a workaround, I would like to be able to manually add a new login/pwd in the password manager. How to do this?

Best regards Christophe

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You are using a Firefox 68 release. This release uses the legacy Password Manager and this component doesn't allow to create a new login like is possible in current Firefox releases with Lockwise.

For Firefox 68 you can install the Lockwise extension. See Firefox 69 and below:

You can find the "New Login" button in the top right corner.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.