Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox loads fine without errors but I can't surf the world wide web

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I reset my windows 10 laptop. I installed Firefox when I was getting Spybot up to speed. Now firefox loads without errors but I can't surf the internet. Other browsers are ok. I am currently using Brave without issues. I uninstalled all anti virus programs and still doesn't work. I can't uninstall Firefox unless I reboot into safe mode.

I do notice every time I try to reinstall firefox I get an error message that I will screenshooting next time (I always forget) that says something like try reinstalling. I don't want to do a reset of my PC again.

Whats wrong?

Giải pháp được chọn

Hello,

In order to better assist you with your issue please provide us with a screenshot. If you need help to create a screenshot, please see How do I create a screenshot of my problem?

Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem.

Thank you!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello,

In order to better assist you with your issue please provide us with a screenshot. If you need help to create a screenshot, please see How do I create a screenshot of my problem?

Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem.

Thank you!

Hữu ích?

more options

Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}


Type about:preferences#advanced<Enter> in the address bar.

Under Advanced, Select Network.

[56+] Type about:preferences#general<enter> in the address bar. Look for Network. +++++++++++++++++++++ Look for Configure How Firefox Connects and press the Settings button. If you are using a proxy, make sure those settings are correct. If there is no proxy, first try No Proxy. If there is a problem, then try System Proxy.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.