Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting a unknown pop up just recently started.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

I keep getting a unknown pop up after recently up grading FF. I have not seen this before and can`t find out what plugin if any it is coming from. All it does is ask if i want to refresh FF now or later. See the attached image.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

This doesn't appear to any message that would come from the Firefox browser itself.

According to your system details, it looks like you have a lot of add-ons installed on Firefox. It's most likely one of them that's creating this message, although I don't see any obvious one that would be causing the problem.

The best way to check if it's an add-on issue is to run in Firefox Safe Mode for a little bit to see if the message appears. This mode temporarily disables your add-ons.

If the message doesn't appear when in Safe Mode, you'd have to find out which add-on is causing the issue via trial and error by disabling them one at a time. It's not uncommon for video downloading add-ons to have this type of behaviour, although there's no add-on name that pops out at me when I looked at the list.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This doesn't appear to any message that would come from the Firefox browser itself.

According to your system details, it looks like you have a lot of add-ons installed on Firefox. It's most likely one of them that's creating this message, although I don't see any obvious one that would be causing the problem.

The best way to check if it's an add-on issue is to run in Firefox Safe Mode for a little bit to see if the message appears. This mode temporarily disables your add-ons.

If the message doesn't appear when in Safe Mode, you'd have to find out which add-on is causing the issue via trial and error by disabling them one at a time. It's not uncommon for video downloading add-ons to have this type of behaviour, although there's no add-on name that pops out at me when I looked at the list.

Hope this helps.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.