Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox awesome bar

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

In the latest versions of firefox I can't delete single items from the address bar drop down list. As it says here https://support.mozilla.org/en-US/kb/remove-websites-address-bar-suggestions#w_clearing-a-single-item-from-the-address-bar-history I should press Shift+Delete, but it DOESN'T work anymore.

Giải pháp được chọn

You can't delete it. These links are Top Sites. To remove it, you have to remove this page from Top Sites on a New Tab page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

That shortcut should work in the most recent version of Firefox.

It's important to note that you can only delete items from the address bar if they are a browsing history or search history item. If they are something else (like a bookmark) they can't be deleted using this shortcut, they would need to be removed from the bookmarks in order for them not to appear in the address bar drop-down when you start typing.

Hope this helps.

Hữu ích?

more options

All items are browsing history. Does that shortcut work for you in the latest firefox version?

Hữu ích?

more options

Yes, that shortcut is working for me in the current version as well as the newer pre-release versions.

Are the items that you are trying to delete appear when you have typed something or when you have just clicked on the address bar?

Hữu ích?

more options

When I have just clicked on the address bar.

Hữu ích?

more options

Please reply

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can't delete it. These links are Top Sites. To remove it, you have to remove this page from Top Sites on a New Tab page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.