Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Delete/Save/Download Search History

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi p30browser

more options

Hello,


I want to clear my browser Search History, Due to the increased browser Search History and slowness, I want to delete some Search History But I do not want to delete a series of Search History And the number of Search History that I don't want to delete is large Is there a way to download Search History ?

Best regards,

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Crashes when deleting browser history Firefox Deletes 300 links each time It then removes 300 links in 20 seconds It takes a maximum of 600 links in two 30-second episodes, for a total of 1 minute to remove It takes 3 minutes to reach 900 links It takes 30 minutes to reach 2000 links The more links I select to delete, the longer it takes I think 60,000 links take a week to remove And when the CPU is removed it becomes 100% and the browser responds with an error message: "not responding"