Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

secure conection failed

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.google.com. Peer’s certificate has an invalid signature.

Error code: SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.
Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.google.com. Peer’s certificate has an invalid signature. Error code: SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options