Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

shortcut for close other/right tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 839 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, I have updated to the latest version and I found out that the close other/right tabs with right click on the tab has been folded,so I need wait for it to show then I`m able to click close other/right tabs which is inconvenient for me. Is there any way to config the shortcut keys, like ctrl+shift+T will recovery the last tab. Thank you!

Hi, I have updated to the latest version and I found out that the close other/right tabs with right click on the tab has been folded,so I need wait for it to show then I`m able to click close other/right tabs which is inconvenient for me. Is there any way to config the shortcut keys, like ctrl+shift+T will recovery the last tab. Thank you!

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn